TÀI LIỆU PHÁP LÝ

Chúng tôi cung cấp cho khách hàng tài liệu pháp lý này để xem xét trước khi bắt đầu giao dịch. Chúng tôi cung cấp cho bạn sự minh bạch đầy đủ và muốn bạn làm quen với tất cả các thông tin có liên quan về giao dịch forex. Nếu bạn có câu hỏi, xin cứ hỏi chúng tôi.

Thỏa thuận khách hàng của chúng tôi phác thảo chi tiết giao dịch và các điều khoản và điều kiện kinh doanh cũng như thông tin mở rộng khác về công ty. Chính sách giải quyết khiếu nại của chúng tôi giúp bạn trong suốt quá trình gửi khiếu nại đến cơ quan có liên quan, nếu bạn có bất kỳ khiếu nại nào.

Ngoài ra, bạn có thể đọc về chính sách thực hiện giao dịch ngoại hối tốt nhất của chúng tôi, chính sách phân loại khách hàng và thông tin cần thiết khác mà mọi nhà giao dịch ngoại hối nên biết trước khi họ mở tài khoản với FXGlobe int.

Nếu bạn cần bản in của bất kỳ tài liệu nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.