FX Globe – A no nonsense ECN broker

Ład korporacyjny

Inkorporacja

FS International Limited o numerze rejestracyjnym 700227 jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w 1276, Govant Building, Kumul Highway, Port Vila i licencjonowaną przez VFSC Republiki Vanuatu. FXGLOBE Int. jest nazwą handlową, do której używania upoważniona jest FS International Limited.

Licencja i regulacje

Jako firma oferująca produkty finansowe i usługi inwestycyjne, jesteśmy zarejestrowani i licencjonowani przez Komisję Usług Finansowych Vanuatu (VFSC).

Przejrzystość i ujawnianie informacji

Zgodność z AML

Bezpieczeństwo środków finansowych

Sprawozdawczość i obowiązki regulacyjne

Oferowane usługi

Usługi inwestycyjne

  • Przyjmowanie i przekazywanie zleceń w odniesieniu do jednego lub więcej instrumentów finansowych
  • Wykonywanie zleceń w imieniu klientów
  • Handel na własny rachunek

Usługi dodatkowe

  • Przechowywanie instrumentów finansowych i administrowanie nimi, w tym usługi powiernicze i pokrewne
  • Udzielanie kredytów lub pożyczek dla jednego lub więcej instrumentów finansowych, gdzie przedsiębiorstwo udzielające kredytu lub pożyczki jest zaangażowane w transakcję
  • Usługi dewizowe, jeżeli są one związane ze świadczeniem usług inwestycyjnych

1

Zbywalne papiery wartościowe.

2

Instrumenty rynku pieniężnego.

3

Jednostki uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania.

4

Opcje, kontrakty futures, swapy, umowy terminowe na stopę procentową oraz wszelkie inne kontrakty na instrumenty pochodne dotyczące papierów wartościowych, walut, stóp procentowych lub stóp zwrotu, uprawnień do emisji lub innych instrumentów pochodnych, indeksów finansowych lub środków finansowych, które mogą być rozliczane fizycznie lub w środkach pieniężnych.

5

Opcje, kontrakty typu futures, swapy, kontrakty forward i wszelkie inne kontrakty pochodne dotyczące towarów, które muszą zostać rozliczone w gotówce lub mogą zostać rozliczone w gotówce według uznania jednej ze stron, z innego powodu niż niewykonanie zobowiązania lub inne zdarzenie związane z rozwiązaniem umowy.

6

Opcje, kontrakty typu futures, swapy i wszelkie inne kontrakty pochodne dotyczące towarów, które można fizycznie rozliczyć, pod warunkiem że są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym.

7

Opcje, kontrakty typu futures, swapy, kontrakty forward i wszelkie inne kontrakty pochodne dotyczące towarów, które podlegają fizycznemu rozliczeniu, o których nie wspomniano w pkt 6) I nie są przeznaczone do celów handlowych i które mają cechy innych pochodnych instrumentów finansowych.

8

Instrumenty pochodne służące do transferu ryzyka kredytowego.

9

Kontrakty finansowe na różnice kursowe.

Dokumentacja prawna

FS International niniejszym przekazuje Państwu wszystkie dokumenty prawne określające nasze stosunki. Przed otwarciem konta należy koniecznie przejrzeć, przeczytać i zrozumieć niniejszy dokument.

Regulamin

Polityka Cookies

Polityka KYC

Polityka prywatności

Ujawnienie ryzyka

Regulamin Copy Trading

Nasza Umowa z Klientem lub inaczej Regulamin określa wszystkie prawnie wiążące warunki przy nawiązywaniu naszej współpracy. Nasza Polityka Prywatności dostarcza informacji o tym, w jaki sposób Firma gromadzi, wykorzystuje, ujawnia i zarządza Państwa danymi osobowymi.

Spółka, jako podmiot regulowany i licencjonowany, jest zobowiązana do przestrzegania przepisów i regulacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (dalej "AML/CFT"). Podczas rejestracji Firma będzie wymagała od Ciebie dostarczenia wszystkich dokumentów identyfikacyjnych, o których mowa w naszej Polityce AML i KYC.

Handel bazowymi instrumentami pochodnymi, takimi jak CFD, niesie ze sobą wysoki poziom ryzyka, sugeruje się zapoznanie z naszą Informacją o Ryzyku przed rejestracją.

Bezpieczeństwo środków finansowych Klientów

Bezpieczeństwo i dostępność środków naszych klientów ma dla FS International ogromne znaczenie. Dlatego też, Spółka korzysta z usług wielu dostawców usług płatniczych i instytucji w celu segregacji i dywersyfikacji.

Fundusze Spółki i środki klientów są segregowane w celu jeszcze większej ochrony i bezpieczeństwa środków klientów.

Integralną częścią firmy jest solidne zabezpieczenie środków Klientów, dlatego Firma posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej profesji, które obejmuje każdego klienta do kwoty 500.000 USD.